پست‌ها

نمایش پست‌ها از دسامبر, ۲۰۱۳

مولف‌گرایی عامیانه: نمونه‌ی مایکل مان - بخش اول

سینمای 2013: انتخاب بهترین‌ها

نمایشِ کشتار یا به ابتذال کشیدنِ آن‌چه نمایشی نیست ...