پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2017

حضور انسانی يک غياب

خانه‌ای در تسخیر پری‌رویان غمگین (درباره فریب‌خورده)

خشت و آینه

آينه و زنان تاركوفسكی

رگ خواب: دریچه‌ای برای ورود به سینمای حمید نعمت‌الله

زنان سینمای ایران با تمرکز بر ده سال گذشته