پست‌ها

نمایش پست‌ها از فوریه, ۲۰۱۷

رئالیسم و اخلاق‌ در فروشنده

در باب فرومایگی، اخلاقیات، زیبایی‌شناسی و بعضی از فیلم‌های ایرانی